صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | پست الکترونیک | پیام نما

druglogo2
فرايند صدور مجوز تاسيس داروخانه چاپ

1 - تكميل فرم ثبت نام تقاضاي تأسيس داروخانه توسط متقاضيان

2- فراخوان متقاضيان از طريق جرايد و مكاتبه

3- اخذ و بررسي مدارك متقاضي و تشكيل پرونده

4- امتيازبندي و اولويت بندي توسط كارشناس مربوطه

5- اعلام امتياز و اولويت به متقاضيان

6- ارسال مدارك واجدين شرايط به كميسيون ماده 20 به شرح ذيل:

- فرم بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه كه كليه مفاد آن به دقت تكميل شده باشد(ضميمه 2 ضوابط)

- آخرين آمار جمعيت محل از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

- جدول اولويت بندي متقاضيان تأسيس داروخانه(ضميمه 3 ضوابط)

- تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر

- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت گواهي خدمت وظيفه

- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي

7- بررسي و اعلام نظر كميسيون ماده 20

8- ابلاغ رأي كميسيون به متقاضي

مستندات:

1)ضوابط تأسيس داروخانه ابلاغي به شماره11781/د مورخ14/10/84

2)آئين نامه داروخانه ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ18/3/83

مدت ارائه خدمت:

براساس ارائه شاخصهاي جمعيتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي حداكثر سه ماه