previous pauseresume next

غير مجاز بودن كپسول لاغري مهزل

با توجه به نامه شماره ۶۶۵/۲۲۰۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل درخصوص كپسول لاغري مهزل، به اطلاع مي رساند براي فرآورده مذكور از شركت باغ دارو با شماره ....

جمع آوري محصولات شركت اهورا دارو

بدينوسيله به اطلاع مي رساند فرآورده هاي زيرساخت شركت اهورا دارو كه در سطح داروخانه هاي كشور توزيع شده اند داراي مجوز از اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل مي باشند، ولي ...

بخشنامه واردات محصولات لبني از كشور اكراين

با توجه به لزوم حفظ سلامت جامعه و طبق مكاتبه سازمان انرژي اتمي مبني بر احتمال آلودگي فرآورده هاي لبني وارداتي از كشور اكراين و همچنين عدم ضرورت ورود اين محصولات از كشور مذكور، ...

ريكال فرآورده Ostivone Rx Bone

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۱۱۸۵۸/د مورخ ۹۵/۲/۱۳ و ۶۸۵/۱۹۶۷۷/د مورخ ۹۴/۶/۸ و ۶۸۵/۶۶۱۸۵/د مورخ ۹۴/۱۱/۶ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه فرآورده Ostivone Rx Bone به شماره سري ...

ریکال فرآورده caltrex calcium 500

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۳۳۸۱۰/د مورخ ۹۴/۷/۲۲ و ۶۸۵/۷۱۲۱/د مورخ ۹۵/۱/۳۰ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه قرص Caltrex Calcium 500 به شماره سري ساخت ۵۰۹۷۴۸ و ۴۱۰۵۴۵ توليد كارخانه International agencies كشور آمريكا كه ...

ابلاغ فرم جدید درخواست ویرایش اطلاعات توزيع كنندگان تجهيزات پزشكي پس از تایید نهایی

قابل توجه کلیه شرکتهای وارد کننده ، تولید کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی :

فرم جدید " درخواست ویرایش اطلاعات پس از تایید نهایی" جهت استفاده از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۳
 

قابل توجه کلیه شرکتهای توزیعی و اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی (اطلاعیه شماره ۱۱)

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت مسئولین فنی

 پیرو ثبت اطلاعات توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی از تاریخ ۹۳/۳/۱ و با توجه به لزوم طی دوره آموزشی توسط مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و اصناف توزیع کننده ملزومات پزشکی سطح یک (مصرفی های تخصصی)، مقتضی است کلیه مسئولین فنی فوق الاشاره که ...

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS