previous pauseresume next

معرفي

آقای دکترعباس جعفریان دهکردی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اهم وظایف معاون غذا و دارو عبارتند از:

۱-هماهنگ نمودن فعالیتهای معاونت غذا ودارو در حوزه غذا،دارو ،آزمایشگاه کنترل مواد غذائی ،آرایشی وبهداشتی با سازمان غذا وداروو دانشگاه علوم پزشکی بالاخص در حوزه های معاونتهای بهداشتی ،معاونت درمان براساس ضوابط ومقررات جاری

۲-انجام هماهنگیهای بین بخشی با محوریت استانداری ،درحوزه های صنعت ،معدن ،تجارت ،جهاد کشاورزی ،سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی

۳-هدایت فعالیتهای مدیریت های معاونت شامل غذا ،دارو و آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درراستای قوانین و ضوابط موجود باهدف رعایت حقوق استفاده کنندگان از خدمات این معاونت و آحاد جامعه .

 ارتباط با ما

 

اصفهان - کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان ، شیراز - منطقه مرغ - انتهای خیابان ولیعصر (عج) - معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

  

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱