previous pauseresume next

معرفی و شرح وظایف

واحد نظارت و بازرسی داروخانه ها

 

معرفی:

این واحد زیر مجموعه‌ای از اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر است که و ناظر بر عملکرد داروخانه‌ها بوده و تخلفات آنها را حسب بازرسی یا شکایت پیگیری و پس از احراز جهت اخذ تصمیم به مدیر محترم دارو گزارش می‌نماید.(۰۸/۰۴/ش)

 

شرح وظایف:

۱. تدوین وانجام برنامه های بازرسی‌ ادواری یا ضربتی به صورت فصلی و سالیانه و ثبت نتایج آن از طریق برنامه نرم‌افزاری مربوطه و انجام فرآیندهای پیگیری حسب نیاز.

۲. پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات مردم از داروخانه‌ها (اعم از موارد شکایت تلفنی یا حضوری یا ارسالی از طریق سایت معاونت) و بررسی حضوری موضوع شکایت (در صورت لزوم)

 ۳. گزارش تخلفات احراز شده داروخانه‌ها به صورت مستند و مکتوب به مدیر یت.

۴. انجام بازرسی مشترک از عطاری‌های سطح شهر و استان در معیت تیم بازرسی مربوطه و پیگیری تخلفات آنها

۵. انجام بازرسی مشترک از داروخانه‌های خصوصی به همراه ضابطین ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ، اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت وپیگیری تخلفات احتمالی

۶. انجام هر نوع بازرسی مشترک اعم از داروخانه یا غیر داروخانه حسب دستور مقامات قضائی، انتظامی و اطلاعاتی (در مواردی که حضور کارشناس امور داروئی در بازرسی الزامی باشد.)

۷. بازدید اقلام داروئی، مکمل و بهداشتی و آرایشی مکشوفه توسط نیروی انتظامی (یا سایر ارگان‌های مربوطه) و اعلام نظریه کارشناسی و برآورد ارزش ریالی آنها جهت گزارش به مراجع قضائی مربوطه

۸. انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه‌های دارو یا مکمل مشکوک مکشوفه یا ارسال شده از مراجع قضائی و انتظامی و اطلاعاتی از طریق خرید خدمت از آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی استان و ارسال پاسخ استعلامات در این خصوص

۹. شرکت در روند قضائی رسیدگی به پرونده‌های تخلف ارجاع شده به مراجع قضائی با هماهنگی واحد امور حقوقی معاونت یا دانشگاه

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶