previous pauseresume next

معرفي و شرح وظايف

معرفی واحد:

این واحد مسئولیت امتیازبندی متقاضیان تأسیس داروخانه، صدور پروانه‌ تأسیس داروخانه‌ها ،صدور پروانه‌های مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فني را بعهده دارد.

 

شرح وظایف:

۱. ثبت درخواست متقاضیان تأسیس داروخانه

۲. امتیازبندی متقاضیان تأسیس داروخانه و مکاتبه با متقاضیان حائز اولویت

۳. بررسی و آماده‌سازی پرونده‌های مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارویی جهت طرح در کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و توزیع،تنظیم ابلاغ‌های مربوطه .

۴. صدور پروانه‌های تأسیس و مسئول فني داروخانه‌های خصوصی، دولتی و بیمارستان‌ها ، شركت هاي پخش دارويي و صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئولین فنی

۵. هماهنگی با شرکتهای پخش دارویی و سازمانهای بیمه گر درخصوص تأسیس ،تغییر وضعیت وابطال داروخانه‌ها.

۶. هماهنگی با انجمن داروسازان در خصوص تأیید کارشناسی مرحله اول ودوم محل معرفی شده جهت تأسیس یا انتقال محل داروخانه ها.

۷. احراز عدم اشتغال همزمان متقاضیان صدور پروانه در سایر استانها از طریق استعلام متقابل.

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶