اطلاعیه جدید ۱ مهر

قابل توجه توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) اطلاعيه شماره ۵

بدينوسيله به اطلاع كليه توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند:

با توجه به اينكه در مرحله تاييد نهايي صلاحيت، توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي بايستي نسبت به معرفي ۱- شركتهاي داخلي كه از آنها داراي نمايندگي توزيع مي باشند۲- محصولات مورد تقاضا جهت توزيع ۳- كمپانيهاي خارجي سازنده محصولات را در نرم افزار مربوطه ثبت نمايند، لذا پس از تاييد كليه مدارك و مستندات الصاقي و همچنين تاييد بررسي انبار توسط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه امكان ثبت موارد فوق براي شركتهاي توزيعي و اصناف فراهم مي باشد. لذا مقتضي است نسبت به رفع نواقص اعلام شده توسط اداره مهندسي و نگهداري اين اداره كل و دانشگاه در اسرع وقت اقدام نموده تا امكان انجام مرحله نهايي توسط شركت و نمايش نام توزيع كنندگان در وب سايت اين اداره كل فراهم گردد. نكات مربوط به ثبت محصولات و شركتها در فايل پيوست ذكر گرديده و دستورالعمل و راهنماي مربوط در نرم افزار قابل رويت خواهد بود.

 

فايل راهنما.

هيچ گونه محدوديتي براي انتخاب شركت واردكننده /توليد كننده، كمپاني سازنده و يا كالا در سامانه

براي متقاضي وجود ندارد.

شركت توزيع كننده و اصناف مي بايست، بر اساس نامه قرارداد في مابين خود با شركت واردكننده/

توليد كننده نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نموده و تصوير قرارداد يا نامه اعطاي مجوز نمايندگي فروش

محصولات كه بايستي حاوي اطلاعات ذيل باشد را نيز الصاق نمايد.

۱. مشخصات طرفين قرارداد

۲. محصولات مورد قرارداد و كمپانيهاي مربوطه

۳. مدت اعتبار قرارداد

۴. مهرو امضاء طرفين قرارداد

۵. محدوده يا منطقه مجاز فعاليت (منظور استان/ شهر يا شهرهايي است كه توزيع كننده مجاز به فعاليت مي باشد).

هيچ گونه محدوديتي در تعداد و يا زمان ارائه درخواست ثبت نمايندگي در سامانه وجود ندارد.

درخواست هاي ثبت نمايندگي كه توسط توزيع كننده و اصناف ذخيره نهايي شده باشد، در كارتابل

شركت واردكننده در دسترس خواهد بود. شركت واردكننده به عنوان طرف قرارداد، اطلاعات درخواست

ارسالي را مشاهده مي نمايد.

شركت واردكننده/توليد كننده ممكن است كل درخواست را رد نمايد.

شركت وارد كننده /توليد كننده ممكن است برخي از كالاهاي موجود در درخواست و يا همه انها را

تاييد نمايد.

شركت وارد كننده /توليد كننده ، جهت اعمال تغييرات براي درخواست در سامانه و خارج نمودن

درخواست از كارتابل، اطلاعات درخواست را تاييد نهايي مي نمايد. دراين صورت مي بايست تصوير نامه

قرارداد را نيز الصاق نمايد.

بلافاصله پس از ثبت نظر نهايي براي درخواست توسط وارد كننده /توليد كننده، رديف هاي مورد

تاييد در سايت اداره كل تجهيزات پزشكي _بخش استعلام توزيع كنندگان _ به عنوان كالاهاي معتبر جهت

توزيع توسط شركت توزيع كننده متقاضي نمايش داده مي شود.

توزيع كنندگان و يا شركت واردكننده /توليد كننده با ورود به بخش "ارشيو درخواست هاي

نمايندگي" تمام درخواست هاي ارسالي /دريافتي خود را مشاهده خواهند نمود. همچنين وضعيت نمايش در

سايت براي رديف هاي تاييد شده نيز قابل مشاهده خواهد بود

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو