ريكال فرآورده Ostivone Rx Bone

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۱۱۸۵۸/د مورخ ۹۵/۲/۱۳ و ۶۸۵/۱۹۶۷۷/د مورخ ۹۴/۶/۸ و ۶۸۵/۶۶۱۸۵/د مورخ ۹۴/۱۱/۶ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه فرآورده Ostivone Rx Bone به شماره سري ساخت هاي ۱۲۸۱۳۰۱ و ۱۲۷۶۰۷۵ براي بار سوم توسط آزمايشگاه كنترل غذا و دارو مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت و با توجه به آزمايش هاي انجام شده فرآورده كماكان از نظر زمان باز شدن غير قابل قبول مي باشد. لذا دستور جمع آوري سري ساخت هاي مذكور از سطح عرضه و عدم توزيع فرآورده از سوي سازمان غذا و دارو صادر گرديده است.

 

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۱۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ سازمان غذا و دارو

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو