فلوچارتها، فرآيندها

رديف فرآيند رديف فلوچارت
۱

روش اجرايي كميته تجويز و مصرف منطقي دارو

۱

فلوچارت واحد اطلاعات دارويي

۲

روش اجرايي فعالیت و عملکرد كميته تجويز و مصرف منطقي دارو

۲

فلوچارت نمودار جريان درخواست و برگزاري برنامه هاي آموزشي

    ۳

فلوچارت مرکز اطلاعات داروها و سموم

    ۴

فلوچارت مراحل دريافت هورمون رشد

    ۵

فلوچارت گزارش كمبودهاي دارويي

    ۶

فلوچارت فعاليتهاي كميته تجويز و مصرف منطقي دارو

    ۷

فلوچارت فعالیت واحد اطلاع رسانی غذا

    ۸

فلوچارت فرآيند دريافت و گزارش عوارض ناخواسته داروها

    ۹

فلوچارت فرآيند پاسخگويي به كمبودهاي دارويي در استان

    ۱۰

فلوچارت فرآيند ارزيابي نمايندگان ADR بيمارستانها

    ۱۱

فلوچارت عملكرد واحد ADR

    ۱۲

فلوچارت جريان فرآيند كميته تجويز و مصرف منطقي دارو

    ۱۳

فلوچارت ثبت شکایات نمونه محصولات (شاکی خصوصی)

    ۱۴

فلوچارت ثبت شکایات نمونه محصولات (ارگانها)

    ۱۵

فلوچارت ثبت شکایات (ارگانها)

فلوچارت ثبت شکایات (شاکی خصوصی)

    ۱۶

فلوچارت پیگیری نتایج نمونه برداری از سطح عرضه

 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو