بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت غذا و دارو
جدول اطلاعات متقاضيان تاسيس داروخانه شبانه روزي نيمه وقت تمام وقت در / اصفهان / شاهين شهر و ميمه / گرگاب
1398/03/07
تاريخ گزارش:
امتياز سابقه انتظار در ليستامتياز موارد ديگرامتياز ايثارگريامتياز سوابق كاريامتياز سابقه داروساز بودنامتياز مدرك تحصيليامتياز بومي بودننوع داروخانهمجموع امتيازاتتاريخ تقاضانام خانوادگي و نامكد متقاضي
0
00251.123245.4692000150تمام وقت2446.59221397/02/10شاه نوشي جواد23911
0
00286.2739110.29200050تمام وقت2446.56391396/06/21داودي نعيم السادات19532
0
00239.495860.51620000تمام وقت2300.01181396/06/06حسيني عباس23063
0
00117.698648.954200050تمام وقت2216.65261397/02/10روحاني اصفهاني پريسا23474
0
00175.594532.02120000تمام وقت2207.61551397/10/06اسماعيلي دهکردي محسن24255
0
00110.547947.60120000تمام وقت2158.14891397/02/13راه پيما مهدي23546
دكتر محمدرضا شانه سازدكتر شاهين شيراني
معاون غذا ودارورياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
امضا
امضا