بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
معاونت غذا و دارو
جدول اطلاعات متقاضيان تاسيس داروخانه شبانه روزي نيمه وقت تمام وقت در / اصفهان / نطنز
1398/03/19
تاريخ گزارش:
امتياز سابقه انتظار در ليستامتياز موارد ديگرامتياز ايثارگريامتياز سوابق كاريامتياز سابقه داروساز بودنامتياز مدرك تحصيليامتياز بومي بودننوع داروخانهمجموع امتيازاتتاريخ تقاضانام خانوادگي و نامكد متقاضي
0
00480.6904236.1620000تمام وقت2716.85041387/05/12حقوقي امير هوشنگ4381
0
00354.821964.9852000150تمام وقت2569.80691395/10/15نامور حميدرضا22932
0
00354.049388.478200050تمام وقت2492.52731395/10/14ازلي نيلوفر18993
0
00330.958945.592200050تمام وقت2426.55091397/08/14ابرقويي نژاد سپيده23974
0
00251.123245.469200050تمام وقت2346.59221397/02/10شاه نوشي جواد23915
0
00124.684960.229200050تمام وقت2234.91391397/07/02احمدي سحر21226
0
00117.698648.954200050تمام وقت2216.65261397/02/10روحاني اصفهاني پريسا23477
0
00110.547947.60120000تمام وقت2158.14891397/02/13راه پيما مهدي23548
0
0054.657510.70120000تمام وقت2065.35851397/10/06خليلي فرزانه24299
دكتر حسن محمدي فشاركيدکتر ولي اله حاجي هاشميدكتر غلامحسين صادقياندكتر حسن جان نثاريدکتر ابوالفضل اصلانيدكترطاهره چنگيز
داروساز آزادنماينده رئيس دانشگاهنماينده انجمن داروسازانمديريت نظارت بر امور دارو و مواد مخدرمعاون غذا و دارورياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
امضا
امضاامضاامضاامضاامضا