استاندارد داروخانه هاي بيمارستاني

استاندارد داروخانه های بیمارستانی در زمینه های  مختلف :

 

                   متراژ داروخانه هاي بيمارستاني
 
o         تا ۲۰۰ تخت ۵/۰ متر مربع به ازاي هر تخت  
o         تخت به بالا ۱/۰ متر مربع به ازاي هر تخت اضافه 
o         داراي خدمات سرپايي ۲۵ متر مربع  
o         داراي خدمات آموزشي ۲۵ متر مربع
 
                  متراژ انبارهاي دارويي بيمارستاني
 
o         تا ۱۰۰تخت ۱ مترمربع به ازاي هر تخت
o         -۲۰۰  تخت ۷/۰ متر مربع به ازاي هر تخت اضافه
o         تخت به بالا۳/۰ مترمربع به ازاي هر تخت اضافه
 
تعداد داروساز بيمارستاني
 
o         ۱ نفر مسوول امور دارويي بيمارستان  
o         به ازاي هر ۱۰۰ تخت ۱ نفر داروساز  
o         به ازاي هر ۱۵۰ نسخه ۱ نفر داروساز
 
 
                   تعداد نسخه پيچ بيمارستاني
 
o         به ازاي هر ۴۰ تخت ۱ نفر نسخه پيچ  
o         به ازاي هر ۱۰۰ نسخه ۱ نفر نسخه پيچ
 
                    تعداد داروبر
 
o         تا ۵۰ تخت داروبر مستقل نمي خواهد  
o         ۵۰-۱۰۰ تخت ا نفر خدمه به عنوان داروبر 
o         ۱۰۰-۳۰۰ تخت ۱ نفر داروبر دوم  
o         ۳۰۰ تخت به بالا داروبر سوم  
o         حداكثر ۳ داروبر مي تواند ارائه خدمت نمايد
 
مدير داروخانه
 
o   تا ۶۰۰۰ نسخه مدير داروخانه و مسوول فني ۱ نفر هستند
o   بيش از ۶۰۰۰ نسخه مدير داروخانه نياز مي باشد

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو