رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست و نهمین جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت

بیست و نهمین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی روز پنجشنبه مورخه 1402/11/12 با حضور دکتر اعتباری معاون غذا و دارو ، اعضاء هیئت علمی، نماینده انجمن کارفرمایان صنایع غذایی و آشامیدنی اصفهان، نماینده انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی اصفهان، مهندس هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، دکتر جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تشکیل شد.

در این جلسه 174 فقره پروانه ساخت و 13 فقره پروانه بهره برداری و 2 فقره پرونده احداث و 5 فقره پرونده مشورتی و 1 فقره پروانه مسئول فنی و 0 فقره بررسی تخلفات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.