رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه آموزشی نظارت مبتنی بر سامانه تیتک از شرکتهای پخش و داروخانه ها و ثبت برخط بازرسی ها بر بستر سامانهaudit.

جلسه ای  آموزشی به منظور افزایش بهره وری عملکرد واحد بازرسی اداره نظارت برامور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا ودارو  ، شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موضوع هدفمندی بازرسی ها و انطباق موجودی داروخانه و شرکت های پخش با سامانه TTAC روز دوشنبه مورخه 1403/03/21 با حضور دکتر حسامی  سرپرست اداره فنی و نظارت ، و دیگر همکاران این اداره در سالن جلسات این معاونت برگزارگردید.