رفتن به محتوای اصلی
x

ضوابط، قوانین و دستورالعمل هل (sop ها)

1. الزامات كلي آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي (استاندارد 9899)

2. جدول حدود مجاز

3. Iso 17025

4. عمليات خوب آزمايشگاهي (GLP)

5. ضابطه طراحي فيزيكي بخشهاي مختلف آزمايشگاه

6. حداقل تجهيزات لازم براي تجهيز آزمايشگاه

7. ضوابط تاسيس آزمايشگاه همكار و مجاز

8. ضوابط و شرايط مسئول فني آزمايشگاه هاي همكار و مجاز

9. Sop تهيه محلولها

10. Sop كار با دستگاه

11. Sop دفع ضايعات ميكروبي

12. Sop انجام آزمون

13. روش اجرايي فينگرتست

14. نحوه استفاده از لامپ UV در اتاق كشت

15. دستوالعمل کمک های اولیه در هنگام الوده شدن فرد به مواد شیمیایی

16. دستور العمل  استفاده از  چشم شوي

17. دستور العمل  ایمنی فردی در آزمایشگاه

18. دستورالعمل روش‌های ضد حریق

19. دستور العمل دفع مواد زاید از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

20. دستورالعمل‌کمکهای‌اولیه‌درآزمایشگاه

21. دستور العمل های ایمنی محیط کار در آزمایشگاه میکروب شناسی

22. دستور العمل های ایمنی محیط کار در بخش شیمی

23. دستور العمل ‌های ایمنی محیط‌ کار

24. دستورالعمل  ایمنی انجام آزمون

25. دستورالعمل کار در هود ایمنی بیولوژیک

26. دستورالعمل دفع پس ماندهاي شيميايي

27. دستورالعمل دفع پس ماندهاي ميكروبي