رفتن به محتوای اصلی
x

فیلم آموزشی نحوه اجرای فرایند ثبت محصول وتشکیل پرونده جهت اخذ پروانه ساخت تجهیزات پزشکی

باعنایت به لزوم شفاف سازی وهمچنین استقاده از بسترهای نوین ارائه آموزش برای متقاضیان دریافت خدمات ودرراستای عملیانی ساختن شعار سال مبنی بر پشتیبانی ومانع زدایی ازتولید فیلم آموزشی نحوه اجرای فرآیند ثبت محصول وتشکیل پرونده جهت اخذ پروانه ساخت تجهیزات پزشکی که توسط مدیریت نظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی این معاونت طراحی و تدوین گشته به پیوست منتشرمی گردد.باعنایت به لزوم شفاف سازی وهمچنین استقاده از بسترهای نوین ارائه آموزش برای متقاضیان دریافت خدمات ودرراستای عملیانی ساختن شعار سال مبنی بر پشتیبانی ومانع زدایی ازتولید فیلم آموزشی نحوه اجرای فرآیند ثبت محصول وتشکیل پرونده جهت اخذ پروانه ساخت تجهیزات پزشکی که توسط مدیریت نظارت وارزیابی تجهیزات پزشکی این معاونت طراحی و تدوین گشته به پیوست منتشرمی گردد.

فیلم آموزشی