رفتن به محتوای اصلی
x

فرم ها

رديف عنوان فرم رديف عنوان فرم
1

گزارش شاخص هاي نسخ تجويزي پزشك (رتبه بندي )

21 فرم ثبت مشخصات موارد مسموميت
2 پيگيري نتايج نمونه برداري از سطح عرضه 22 گزارش پزشک
3 تقلبات 23 گزارش پزشکان به تفکیک رشته تخصصی
4 ثبت اطلاعات داروها و سموم 24 گزارش تجویز گروه های دارویی مختلف
5 ثبت اطلاعات مسمومین 25 گزارش شاخص هاي داروئي  نسخ تجويز شده پزشك
6 ثبت شکایات و اطلاع رسانی 26 گزارش شاخص هاي نسخ تجويزي پزشك
7 فرم ثبت شكايات (ارگان ها) 27 گزارش فصلی
8 فرم ثبت شكايات (شاكي خصوصي) 28 گزارش ماهانه  اعلام شکایت شبکه
9  فرم ثبت شكايات نمونه محصولات (ارگان ها) 29 گزارش ماهانه شکایت
10 ثبت شكايات نمونه محصولات شبکه ها (شاكي خصوصي)  30 گزارش ماهيانه واحد اطلاع رساني و كمبودهاي دارويي
11

فرم ثبت شكايات نمونه محصولات (شاكي خصوصي)

31 گزارش مركز اطلاع رساني علمي داروها و سموم
12 ثبت و اعلام شكايات (PMS) 32 گزارش هفتگي واحد كمبودهاي دارويي
13 فرم ثبت و اعلام شكايات به اداره کل 33 فرم مخصوص داروخانه جهت بيماران مصرف   كننده هورمون رشد
14 ثبت و اعلام شكايات به استان مربوطه (چند محصول مربوط به یک استان) 34 مشخصات فرد تماس گيرنده سن و جنس
15 ثبت و اعلام شكايات بین دانشگاهی 35 مشخصات مركز اطلاعات دارويي و سموم
16 ثبت و اعلام شكايات بین دانشگاهی(چند شکایت از یک محصول) 36  منابع پاسخگوئي –ساعات تماس و نوع مسموميت
17 ثبت و اعلام شكايات بین شبکه ای 37 نوع اطلاعات درخواستي
18 ثبت و اعلام شكايات شبکه ها 38 فرم زرد
19 ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 39  
20 دسته بندي داروها وسموم مورد سوال 40