رفتن به محتوای اصلی
x

کارگزینی

خانم فرزانه نیکخواه

سرپرست اداره منابع انسانی معاونت غذا و دارو

رشته تحصیلی:

 شماره تماس: 37924871 و 37924872

شرح وظایف :

 • نظارت بر صدور احکام کارگزینی و قرارداد اعضای هیات علمی(حسب مورد) و کارکنان طبق قوانین و مقررات
 • نظارت بر ورود اطلاعات و انجام امور مربوط با نرم افزارهای مرتبط با منابع انسانی( جامع پرسنلی، تردد، ارزیابی ،ارتقاء رتبه، بازنشستگی و...)، و ارائه آمار و گزارشات مورد نیاز
 • تهیه پیش نویس مکاتبات ، استعلامات و... مورد نیاز
 • بررسی، تکمیل مدارک و معرفی اعضای هیات علمی(حسب مورد) و کارکنان جدیدالاستخدام به مراجع ذی صلاح
 • نظارت برانجام امور مربوط به خروج از خدمت (بازنشستگی، حقوق وظیفه، انفصال از خدمت، ترک خدمت، فسخ قرارداد، از کار افتادگی، استعفاء، باز خرید خدمت و...)
 • انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان و اعضای هیات علمی(حسب مورد)  و تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی
 • انجام امور مربوط به احتساب سوابق ، ارتقاء رتبه و طبقه اعضای هیات علمی(حسب مورد)  و کارکنان مشمول به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه
 • انجام امور مربوط به تغییر عنوان، تغییر پست سازمانی و  اعمال مدرک تحصیلی کارکنان به منظور ارسال به کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب و مرخصی ها و صدور وضعیت مرخصی سالیانه و محاسبه کارکرد ماهیانه اعضای هیات علمی و کارکنان
 • نظارت بر تهیه انواع ابلاغ از قبیل (پاس شیر - پاس جانبازی-تعیین محل خدمت و...)
 • نظارت بر فرایند مربوط به ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان
 • نظارت بر امور مربوط به انتقال، ماموریت و جابجایی کارکنان و اعضای هیات علمی( حسب مورد)
 • همکاری در تکمیل سنجه های مرتبط با حوزه منابع انسانی در اعتبار بخشی بیمارستان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات ضریب کا و پیام آوران بهداشت
 • انجام امور مربوط به اجرای مصوبات کمیته ها و نظارت بر ابلاغ آراء هیات تخلفات، تجدید نظر و کمیته انضباط کار و اجرای آرای مزبور
 • نظارت بر انجام امور مربوط به قرارداد پرستاران 100ساعته، تفاهم نامه پزشکان متخصص، پزشکان مشمول طرح نظام نوین اداره امور بیمارستانها،گروه پرستاری دانشجو، تفاهم نامه کارکنان وظیفه خارج از ساعت موظفی و پرستاران مرد بازنشسته
 • اجرای نظریه های هسته گزینش کارکنان برابر با قوانین و مقررات مربوطه
 • نظارت بر بايگاني و ضبط مكاتبات و مستندات
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به مقامات مافوق
 • شرکت در جلسات، دوره های آموزشی و کمیته ها
 • انتقال تجارب و آموزش به کارکنان شاغل در واحد
 • انجام سایر امور محوله طبق قوانین و مقررات و در حیطه شغلی مربوطه